12 Dec 2015, 08:05

Pythonでナップザック問題(AOJ)

今日は、ナップザック問題を勉強しました.

今回は、AOJの問題をPythonで解いてみます.

ナップザック問題については、以下のサイトを参考にしました.

以下、記号の意味などは、上記サイトを参照願いします.

深さ優先探索

[sourcecode language=”python” title=”” ]
N, W = map(int, raw_input().split())

v = [0] * N
w = [0] * N

for i in range(N):
v[i], w[i] = map(int, raw_input().split())

def rec(i, j):
if i == N:
res = 0
elif j < w[i]: res = rec(i + 1, j) else: res = max(rec(i + 1, j), rec(i + 1, j - w[i]) + v[i]) return res print(rec(0, W)) [/sourcecode]

これだと、時間制限に引っかかって、テストが通らない

 <div id="outline-container-orgheadline2" class="outline-2">
  <h2 id="orgheadline2">
   メモ化再帰
  </h2>

  <div class="outline-text-2" id="text-orgheadline2">
   <p>
    深さ優先探索を改良.
   </p>

   <p>
    メモ化のためのテーブル dp を宣言する.
   </p>

   <p>
    rec(i,j)の結果は、(i,j)によって一意に決まるため、計算結果の dp[i][j]を返す.
   </p>

   <p>
    [sourcecode language=&#8221;python&#8221; title=&#8221;&#8221; ]<br /> N, W = map(int, raw_input().split())
   </p>

   <p>
    v = [0] * N<br /> w = [0] * N<br /> dp = [[-1 for i in range(W + 1)] for j in range(N + 1)]
   </p>

   <p>
    for i in range(N):<br /> v[i], w[i] = map(int, raw_input().split())
   </p>

   <p>
    def rec(i, j):<br /> if dp[i][j] != -1:<br /> return dp[i][j]
   </p>

   <p>
    if i == N:<br /> res = 0<br /> elif j < w[i]: res = rec(i + 1, j) else: res = max(rec(i + 1, j), rec(i + 1, j - w[i]) + v[i]) dp[i][j] = res return res print(rec(0, W)) [/sourcecode] </div> </div> 

    <div id="outline-container-orgheadline3" class="outline-2">
     <h2 id="orgheadline3">
      動的計画法
     </h2>

     <div class="outline-text-2" id="text-orgheadline3">
      <p>
       漸化式を解く.
      </p>

      <p>
       [sourcecode language=&#8221;python&#8221; title=&#8221;&#8221; ]<br /> N, W = map(int, raw_input().split())
      </p>

      <p>
       v = [0] * N<br /> w = [0] * N<br /> dp = [[0 for i in range(W + 1)] for j in range(N + 1)]
      </p>

      <p>
       for i in range(N):<br /> v[i], w[i] = map(int, raw_input().split())
      </p>

      <p>
       for i in range(N &#8211; 1, -1, -1):<br /> for j in range(W + 1):<br /> if j < w[i]: dp[i][j] = dp[i + 1][j] else: dp[i][j] = max(dp[i + 1][j], dp[i + 1][j - w[i]] + v[i]) print(dp[0][W]) [/sourcecode] </div> </div> 

       <div id="outline-container-orgheadline4" class="outline-2">
        <h2 id="orgheadline4">
         Special Thanks
        </h2>

        <div class="outline-text-2" id="text-orgheadline4">
         <ul class="org-ul">
          <li>
           <a href="http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1005/15/news002.html">最強最速アルゴリズマー養成講座:病みつきになる「動的計画法」、その深淵に迫る (1/4) &#8211; ITmedia エンタープライズ</a>
          </li>
         </ul>
        </div>
       </div>