20 Apr 2014, 02:44

Mozartをemacsclientから起動する方法のメモ

以前、Oz用のプログラミング環境Mozartをインストールした。

この方法だと、mozart専用のEmacsがたちあがる。

できれば、今動いているemacs-serverにemacsclientでアクセスしたい。

Elispの取得

Oz用のElispを取得して、ロードパスの通った場所におく。

#!/bin/sh
wget https://raw.githubusercontent.com/mozart/mozart2/master/opi/emacs/oz.el
wget https://raw.githubusercontent.com/mozart/mozart2/master/opi/emacs/oz-extra.el
wget https://raw.githubusercontent.com/mozart/mozart2/master/opi/emacs/oz-server.el
wget https://raw.githubusercontent.com/mozart/mozart2/master/opi/emacs/mozart.el

詳細なドキュメントはここ

Elipsと環境変数の設定

設定ファイルに以下を書く。

OZHOMEに mozartをインストールしたパスを設定。PATHにその配下のbinを指定。

(or (getenv "OZHOME")
  (setenv "OZHOME" 
      "/mnt/win/opt/mozart"))  ; or wherever Mozart is installed
(setenv "PATH" (concat (getenv "OZHOME") "/bin:" (getenv "PATH")))

(add-to-list 'auto-mode-alist '("\\.oz\\'" . oz-mode))
(add-to-list 'auto-mode-alist '("\\.ozg\\'" . oz-gump-mode))
(autoload 'run-oz "oz" "" t)
(autoload 'oz-mode "oz" "" t)
(autoload 'oz-gump-mode "oz" "" t)
(autoload 'oz-new-buffer "oz" "" t)

これでもよい。

export OZHOME=/mnt/win/opt/mozart
export PATH=/opt/mozart/bin:$PATH

これで、あとは.oz拡張子がついたファイルを開けば ozモードで 編集できる。ばっちし。

Environment

<div class="outline-text-3" id="text-2-1">
 <ul class="org-ul">
  <li>
   Mint Linux 16
  </li>
  <li>
   Emacs 24.3.1
  </li>
 </ul>
</div></p>

Special Thanks

<div class="outline-text-3" id="text-2-2">
 <ul class="org-ul">
  <li>
   <a href="http://dream.inf.ed.ac.uk/computing/installed/mozart/doc/opi/node2.html">2 Invoking the OPI</a>
  </li>
  <li>
   <a href="http://www.eecs.ucf.edu/~leavens/ComS541Fall06/running_oz.shtml#">Running Oz</a>
  </li>
 </ul>
</div></p>